Lượt truy cập: Counters
Online: 357Danh sách các minh chứng (24-08-2010)

Đây là bảng tổng hợp danh sách các minh chứng phục vụ cho chương trình tự đánh giá. Yêu cầu các nhóm tham khảo.

 

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC MINH CHỨNG

TIÊU CHUẨN 1,2

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2010 – 2012.

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2007 – 2010.

 

Văn phòng Đoàn trường

Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2010 – 2012.

 

Văn phòng Đoàn trường

Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2007 - 2010

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo tổng kết cồng tác Đoàn  và phong trào TN năm học  08 - 09

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo tổng kết cồng tác Đoàn  và phong trào TN năm học  09 - 10

 

Văn phòng Đoàn trường

Báo cáo xin huân chương lao động Hạng Ba

 

Văn phòng Đoàn trường

Phân công nhiệm vụ của BCH Đoàn Thanh niên năm học 08 - 09

 

Văn phòng Đoàn trường

Phân công nhiệm vụ của BCH Đoàn Thanh niên năm học 09 - 10

 

Văn phòng Đoàn trường

Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên năm 08 - 09

 

Văn phòng Đoàn trường

Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên năm 09 – 10.

 

Văn phòng Đoàn trường

Sổ biên bản họp thường vụ Đoàn Thanh niên

 

Văn phòng Đoàn trường

Sổ biên bản họp BCH Đoàn với các chi đoàn

 

Văn phòng Đoàn trường

Danh sách các khen thưởng của tổ chức Đoàn.

 

Văn phòng Đoàn trường

Nghị quyết Đại hội đại biểu Công Đoàn lần thứ XXVIII (05 - 07)

 

Văn phòng Công Đoàn

Nghị quyết Đại hội đại biểu Công Đoàn lần thứ XXIX (07 - 09)

 

Văn phòng Công Đoàn

Nghị quyết Đại hội đại biểu Công Đoàn lần thứ XXX (09 - 12)

 

Văn phòng Công Đoàn

Quy chế về tổ chức và hoạt động của BCH CĐ nhiệm kỳ XXVIII

 

Văn phòng Công Đoàn

Quy chế về tổ chức và hoạt động của BCH CĐ nhiệm kỳ XXIX

 

Văn phòng Công Đoàn

Quy chế về tổ chức và hoạt động của BCH CĐ nhiệm kỳ XXX

 

Văn phòng Công Đoàn

Báo cáo chính trị Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ XXVIII

 

Văn phòng Công Đoàn

Phân công công tác trong BCH và BTV Đảng bộ nhiệm XXVIII

 

Văn phòng Đảng uỷ

Phân công công tác trong BCH và BTV Đảng bộ nhiệm XXIX

 

Văn phòng Đảng uỷ

Báo cáo số lượng kết nạp Đảng hàng năm (05 – 10)

 

Văn phòng Đảng uỷ

Danh sách chi bộ được đánh giá tốt 08 + 09

 

Văn phòng Đảng uỷ

Danh sách các cá nhân được đánh giá tốt 08 + 09

 

Văn phòng Đảng uỷ

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ XXIX

 

Văn phòng Đảng uỷ

Nghị quyết sô 03: Quy định lịch sinh hoạt của tổ chức Đảng

 

Văn phòng Đảng uỷ

Hướng dẫn số 57 của BTCTW về 1 số vần đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 

Văn phòng Đảng uỷ

Điều lệ Đảng CS Việt Nam

 

Văn phòng Đảng uỷ

Công văn số 22 – CV/ĐU về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 

Văn phòng Đảng uỷ

Báo cáo tổng kết của Đảng bộ nhà trường

 

Văn phòng Đảng uỷ

Sổ theo dõi sinh hoạt chi bộ

 

Văn phòng Đảng uỷ

Những định hướng công tác chủ yếu xây dựng và phát triển nhà trường

 

Phòng HCTH

Báo tiếng nói đại học Y  - số 1 năm 2004.

 

Phòng HCTH

QĐ 1966/ QĐ – BYT: Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Y

 

Phòng TCCB

QĐ 2539/ QĐ – YHN: Quy định chức năng nhiệm vụ các phong ban

 

Phòng TCCB

QĐ 153/2003/ QĐ – TTg: Điều lệ trường Đại học

 

Phòng HCTH

QĐ 201/ 2001/ QĐ – TTg: Chiến lược phát triển giáo dục 01 - 10

 

Phòng HCTH

Định hướng kế hoạch phát triển giáo dục 2001 - 2010

 

Phòng HCTH

Sắc lệnh thành lập trường ĐHYHN

 

Phòng HCTH

Mục tiêu của trường Đại học (Luật Giáo dục)

 

Phòng HCTH

NĐ 116/2003/NĐ – CP: Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức.

 

Phòng TCCB

QĐ 64/2008/ QĐ – BGDDT: Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên

 

Phòng TCCB

HD 1 số điều  NĐ 116/2003/ NĐ – CP: Thông tư 74/2005/ TT - BNV

 

Phòng TCCB

HD thực hiện NĐ 116/2003/ NĐ – CP: Thông tư 10/2004/ TT - BNV

 

Phòng TCCB

NĐ 21/2010/ NĐ – CP: Nghị định về quản lý biên chế công chức.

 

Phòng TCCB

Danh sách CBVC đến 30/6/2010

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập trung tâm thử nghiệm lâm sàng và

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập TT ĐT và chuyển giao công nghệ

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập BM Y học gia đình

 

Phòng TCCB

QĐ thành lập của hành giới thiệu sản phẩm và cung ứng dịch vụ KT thuộc trung tâm in

 

Phòng TCCB

QĐ 828/BYT - Quyết định tách trường

 

Phòng HCTH

QĐ 452/BTY……………………

 

Phòng HCTH

Quy hoạch tổng thể của nhà trường đến năm 2020

 

Phòng Quản trị

Sách Đại học Y 100 năm

 

Phòng HCTH

Sách Đại học Y 105 năm

 

Phòng HCTH

Đại học Y năm tháng và sự kiện

 

Phòng HCTH

 

TIÊU CHUẨN 5, 6

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

Quyết định thành lập hội đồng khen thưởng, kỷ luật

YHN060301

Phòng CTCT&HSSV

Quy chế 42/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành công tác Học sinh sinh viên trong các trường Đh, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

YHN060302

Phòng CTCT&HSSV

Quy chế 39/2000/QĐ-BGDĐT

YHN060303

Phòng CTCT&HSSV

Quyết định 2539/QĐ-YHN về việc ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong trường Đại học Y HN

YHN060304

Phòng CTCT&HSSV, Hành chính

Quyết định 1524/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy định công tác sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Y HN

YHN060305

Phòng  CTCT&HSSV

Quyết định 1525/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy vi phạm nội quy, quy chế học tập, rèn luyện trường Đại học Y HN

YHN060306

Phòng  CTCT&HSSV

Quyết định 1526/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y HN

YHN060307

Phòng  CTCT&HSSV

Báo cáo tổng kết năm học về công tác học sinh sinh viên

YHN060308

Phòng CTCT&HSSV

Lịch sinh hoạt đầu khóa

YHN060309

Phòng  CTCT&HSSV

Lich sinh hoạt ngoại khóa, đối thoại với hiệu trưởng và Ban Giám hiệu.

YHN060310

Phòng  CTCT&HSSV, Hành chính

Báo sinh viên, tiền phong, cẩm nang phục vụ sinh viên,

YHN060311

Đoàn thanh niên, Tuyên huấn

Quyển ghi chép những nội dùng phát thanh (năm 2007)

YHN060312

Tuyên huấn

Nội dung  của một buổi phát thanh

YHN060313

Tuyên huấn

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Y HN trong các năm học

YHN060314

Đoàn thanh niên

Hướng dẫn số 49 HĐ/TNHN công tác thi đua khen thưởng chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện năm 2010

YHN060315

Đoàn thanh niên

Quyết định và danh sách khen thưởng sinh viên trong các phong trào Đoàn

YHN060316

Đoàn thanh niên

-Thông báo đến cuộc phát động

-Quyết định trao giải cho sinh

-Công đoàn báo cáo.

YHN060317

 

Đoàn thanh niên

 

TIÊU CHUẨN 7,8

Tên Minh chứng

Mã hóa

Nguồn gốc

Đề án thành lập phòng HTQT - ĐHYHN

YHN080101

TTKT&ĐBCL

Get the Flash Player to see this player.