BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Phòng 308 Nhà A1 - Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38523798 - (240-241)

Email: maclenin@hmu.edu.vn

1. Lãnh đạo hiện nay:

- Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hiền Lương

- Phó Trưởng bộ môn: ThS. Đậu Văn Dũng

2.Thành phần cán bộ hiện nay: gồm 13 cán bộ giảng dạy

3. Hoạt động của đơn vị:

Bộ môn được thành lập năm 1959, giảng dạy Triết học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng. Tiền thân là "Tổ công tác chính trị" được thành lập năm 1955, đã giảng dạy Triết học Mác-Lênin. Sau đó là các môn Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Đạo đức học, Logic học, nhà nước và pháp luật.

Đến 2008, Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Lý luận Chính trị và chuyển sang giảng dạy các môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Triết học cho học viên sau đại học.