BỘ MÔN Y VẬT LÝ

Số 48 Tăng Bạt Hổ

Điên thoai: 84 4 39710645

 

1. Lãnh đạo hiện nay:

Phụ trách Bộ môn: ThS. Trần Thị Ngọc Hoa

Phó Trưởng Bộ môn:

2. Thành phần cán bộ hiện nay:

1 TS, 4 ThS, 4 CN, 1 KTV trung cấp Y

3. Thành tích đạt được

- Trưởng thành từ Bộ môn: 1GS, 5 PGS, 7 TSKH và TS, 3 ThS

- 1 NGND và 1 NGUT

- Viết 15 giáo trình, in 7 sách giáo khoa

- Xây dựng phòng thí nghiệm Vật lý – Lý sinh

4. Hoạt động hiện nay:

- Giảng dạy Vật lý – Lý sinh cho các đối tượng Đại học và Sau Đại học

- Giảng dạy Lý sinh và Vật lý Quang học cho các đối tượng Sau Đại học