Tên đơn vị: THƯ VIỆN

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Mail:

I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

  1. CN. Nguyễn Đức Hoài
  1. CN. Hoàng Thị Hà
  1. ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

II. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Trưởng Thư viện: ThS. Phi Thị Lê Hằng

Phó Trưởng Thư viện: CN Lê Thị Thu Hằng

III. NHÂN SỰ

13 viên chức, lao động hợp đồng

Thạc sĩ: 02                        Cử nhân: 10

Nhân viên khác: 01

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thư viện là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thư viện, thông tin khoa học, y học phục vụ cho đào tạo, NCKH và triển khai công nghệ của Trường.

V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  • 6 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc.
  • Bằng khen của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch năm 2015
  • Bằng khen của Bộ Y Tế năm 2016
  • Cá nhân: 02 Bằng khen Bộ Y tế