Bộ môn Dịch tễ học thành lập năm 1999
LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Dương Đình Thiện.
LÃNH ĐẠO HIỆN NAY
Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đào Thị Minh An
Phó Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Thị Hải Vân 
THÀNH PHẦN CÁN BỘ HIỆN NAY:
1. Trần Văn Chí
2. Nguyễn Minh Sơn
3. Đào Thị Minh An
4. Lê Vĩnh Giang
5. Nguyễn Trọng Tài
6. Lê Minh Giang
7. Nguyễn Thị Thái Hà
HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN
1. Quy mô đào tạo:
- Đào tạo Đại học và Sau Đại học: tham gia đào tạo Dịch tễ học cho Cử nhân Y tế công cộng, Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ định hướng chuyên khoa Y học dự phòng, Chuyên khoa 1 Y tế công cộng, Chuyên khoa 1 Y học dự phòng, Thạc sĩ Y tế công cộng, Thạc sĩ Y học dự phòng, Thạc sĩ học, Tiến sĩ Dịch tễ học, Tiến sĩ Y Xã hội học và TCYT.
2. Thành tích đạt được:
- Nghiên cứu khoa học: Tham gia nhiều đề tài cấp nhà nước và cấp Bộ và các dự án nghiên cứu, đào tạo lồng ghép giảng dạy Dịch tễ học.
3. Quan hệ hợp tác: - Có quan hệ hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu ở nhiều nước: Hà Lan, Hoa Kỳ, Úc...