Tên đơn vị: PHÒNG THANH TRA

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

ThS. Ngô Thị Bích Nguyệt

PGS.TS. Phạm Ngọc Minh

II. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Trưởng phòng: BSCKII. Nguyễn Thị Bích Vân

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Mai Vân

III. NHÂN SỰ

03 viên chức, lao động hợp đồng

Thạc sĩ: 03

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Thanh tra là tổ chức thanh tra nội bộ của Trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của Trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  • Thanh tra, giám sát các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp và thi hết môn của tất cả các hệ đào tạo; kiểm tra đột xuất các giờ giảng lý thuyết, lâm sàngvà giám sát các hoạt động khác của Nhà trường thông qua việc tham gia vào các hội đồng của lãnh đạo đơn vị;
  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu công tác giải quyết đơn thư của Nhà trường.
  • 02 Giấy khen của Hiệu trưởng cho những đóng góp của Phòng năm 2013 và 2016.