Tên đơn vị: BỘ MÔN LÃO KHOA

Địa chỉ

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo hiện nay:

Phó Trưởng phụ trách Bộ môn: Hồ Thị Kim Thanh