Tên Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật cao khám chữa bệnh về Răng Hàm Mặt 

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương

Phó Giám đốc:

           PGS.TS Võ Trương Như Ngọc

                         Nguyễn Thị Châu