Tên Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Răng Hàm Mặt 

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

 

Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

Giám đốc: PGS.TS Vũ Mạnh Tuấn

Phó Giám đốc: 

           TS Đinh Xuân Thành

           BSNT Trương Thị Hiếu Hạnh