Tên đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Địa chỉ:

Điện thoại:

EMail:

Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng phòng: PGS.TS Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng:

      TS Đỗ Thị Thanh Toàn

      TS Nguyễn Hữu Thắng