Thành phần CBVC hiện nay: 40 CBVC&HĐLĐ

- Giám đốc : ThS. Trần Minh Hải

- Phó Giám đốc :

 CN. Đào Quốc Vương

 ThS. Ngô Thị Lĩnh

Tổ chức bộ máy: Gồm 4 bộ phận.

1.     Kế hoạch tổng hợp.

2.     In, phát hành sách và thư quán.

3.     Giảng đường, hội trường, phòng họp, VSMT học đường và phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ .

4.     Tổ chức quản lý tài sản, khai thác các dịch vụ ngoài cơ sở số 1 Tôn Thất Tùng.

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị Trường giao.

1.     Thực hiện in các loại ấn phẩm phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

2.     Phục vụ các hoạt động giảng đường, hội trường, phòng họp cùng một số các hoạt động khác.

3.     Thực hiện đảm bảo vệ sinh cảnh quan, môi trường học đường và các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

4.  Sử dụng có hiệu quả, phối hợp cùng Nhà trường có biện pháp bảo đảm an toàn tài sản công được giao.

Thực hiện quản lý, khai thác, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài cơ sở số 1 Tôn Thất Tùng.

Một số kết quả bước đầu đạt được.

Hoạt động giảng đường, hội trường, phòng họp đi vào nền nếp.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, học đường. Giảm đầu tư từ ngân sách.

Đáp ứng hàng triệu trang in phục vụ học tập, giảng dạy và NCKH.

Đảm bảo an toàn tài sản công. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các tài sản được Nhà trường giao.