Hỏi đáp

Quý: Đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo bao gồm những ai? Quy định tại văn bản nào?

Theo quy định tại thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào đối với người có công với cách mạng và con của họ thì đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo gồm có:
-          Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh).
-          Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ, con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt đọng kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Đào Hồng Thúy: Sinh viên đang học theo hình thức vừa làm vừa học có được áp dụng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo hay không?

Không, vì theo quy định tại mục a, điểm 2, phần I của Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐ-TB&XH-BTC-BGD&ĐT ngày 20 tháng 11 năm 2006 Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi chỉ được quy định là người đang theo học hệ chính quy tập trung có khoá học từ một năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, học liên tục liên thông lên trình độ đào tạo cao hơn  gồm: trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học.

nguyenhuuquy: Sinh viên thuộc diện được hưởng ưu đãi trong giáo dục, đào tạo thì có được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập không?

heo quy định tại Quyết định số 44/2007/BDG&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì tiêu chuẩn để xét học bổng khuyến khích học tập là căn cứ vào điểm học tập và điểm rèn luyện, chỉ ưu tiên xét học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên có điểm học tập và rèn luyện từ cao xuống cho đến khi hết quỹ học bổng khuyến khích học tâp của nhà trường. Như vậy, trường hợp nêu trên là có quyền lợi như sinh viên khác, không có ưu tiên trong xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Nguyễn An Châu: Theo quy định hiện hành sinh viên là người dan tộc thiểu số thì được hưởng những chế độ, chính sách ưu tiên như thế nào trong giáo dục và đào tạo?

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện cử tuyển được hưởng mức học bổng chính sách 432.000 đồng/tháng, kể từ ngày 01/01/2008. Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 23/2008/TTLT/BDGDT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức học bổng học bổng chính sách được điều chỉnh theo tỉ lệ tương ứng với các quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của Nhà nước, bảo đảm mức học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu.
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế  - xã hội khó khăn đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy được hưởng mức trợ cấp xã hội là 140.000 đồng/tháng/người theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2002/TTLT-BDG&ĐT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2002 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quiy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Cao Văn Hùng: Sinh viên nào thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội ?

Theo thông tư số 53/1998/TTLT-BDG&ĐT-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập ban hành kèm theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, thì đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là sinh viên đang học hệ chính quy trong trường thuộc một trong các đối tượng sau:
-          Là người dân tộc ít người ở vùng cao.
-          Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
-          Là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995, gặp khó khăn về kinh tế.
-          Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập.