Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "Mẫu báo cáo định kỳ" để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm (01-03-2007)
Ngày 27/02/ 2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 293 /QĐ-BKHCN Về việc ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "Mẫu báo cáo định kỳ" để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước".

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "Mẫu báo cáo định kỳ" để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước"

_____________________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "Mẫu báo cáo định kỳ" để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng Mẫu hợp đồng và Mẫu báo cáo này để xây dựng Mẫu hợp đồng và Mẫu báo cáo dùng cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của mình.

Điều 4. Các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình, Chủ nhiệm Chương trình, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Như Điều 4;

- Lưu VT, Vụ KHTC, VP các CT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Tiến

Các thông tin kèm theo:

- Các phụ lục

- Mẫu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài/dự án

- Mẫu hợp đồng dùng cho đề tài KH&CN

- Mẫu hợp đồng dùng cho các dự án sản xuất thử nghiệm

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC