Tiêu chuẩn phong giáo sư, phó giáo sư danh dự (03-07-2009)
Nội dung Quy định được ban hành kèm theo quyết định 1433/QD-YHN ngày 22 tháng 6 năm 2009.

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN PHONG GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ DANH DỰ

Điều 1: Đối tượng được phong chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư danh dự gồm:

- Là các Giáo sư, Phó giáo sư của các Trường Đại học, các học viện, viện nghiên cứu của các nước có hợp tác với trường Đại học Y Hà Nội.

- Các nhà khoa học Quốc tế có tham gia hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với trường Đại học Y Hà Nội.

Điều 2: Tiêu chuẩn phong chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư danh dự thuộc trường Đại học Y Hà Nội.

- Đã tham gia hợp tác với trường Đại học Y Hà Nội từ trên 3 năm ;

- Có nhiều đóng góp vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng cho trường:

+ Nhận và đào tạo NCS, CH và nâng cao trình độ, công nghệ mới.

+ Cùng chủ trì, tham gia và tài trợ các nghiên cứu, hội thảo trong và ngoài nước.

- Đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển hợp tác giữa trường và các tổ chức quốc tế liên quan.

Điều 3: Thủ tục và quy trình xét tặng:

- Hồ sơ (CV của đương sự và đơn đề nghị của đơn vị trực tiếp hợp tác với chuyên gia) gửi về phòng Hợp tác quốc tế.

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định của trường và Hồ sơ của đương sự).

- Quy trình xét phòng:

+ Công văn đề nghị phong chức danh GS.PGS danh dự: ghi rõ, chính xác họ, tên, quốc tịch, công lao, thành tích trong hợp tác, phối hợp với nhà trường.

+ Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội ký quyết định.

+ Chức danh GS, PGS danh dự có giá trị trong 3 năm kể từ ngày ký quyết định.

Điều 4: Tổ chức trao quyết định và chứng nhận cho chuyên gia được công nhận là GS, PGS danh dự của trường.

- Phòng Hợp tác quốc tế chuẩn bị nội dung, quyết định và chứng nhận.

- Phòng Hành chính Tổng hợp chuẩn bị: hội trường, băng rôn, hoa, tặng phẩm kèm theo.

Quy định gồm 4 điều. Trong quá trình thực hiện, sẽ bổ sung, điều chỉnh những điểm còn thiếu, không phù hợp.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh (đã ký)

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC