Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (25-11-2009)

Thực hiện Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, đề nghị các Khoa, Bộ môn, Đơn vị họp xây dựng kế hoạch tổ chức, phát triển về đào tạo, nghiên cứu khoa học của mình để trên cơ sở đó đề nghị bổ nhiệm các cán bộ đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đủ tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó giáo sư năm 2009.

Để làm cơ sở cho Hội đồng khoa học Giáo dục xem xét và Hiệu trưởng quyết định danh sách gửi Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư, đề nghị các khoa, bộ môn trong quá trình xem xét không chỉ số cán bộ trực thuộc của Khoa/Bộ môn mà cả số cán bộ kiêm nhiệm đã và đang tham gia quản lý, đào tạo tại đơn vị mình để đảm bảo quyền lợi cùng như mối quan hệ Trường - Viện được tốt.

Thời hạn nạp biên bản kèm danh sách đề nghị bổ nhiệm các chức danh Giáo sư/Phó giáo sư về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ nhà trường trước ngày 14 tháng 12 năm 2009 (CN. Tống Thị Khuyên, phòng 318 – Nhà A1).

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị nào không đề nghị ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm.

Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

Xin mời xem chi tiết Mục bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại đây

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC