Quy trình quản lý đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (05-01-2010)
Quy trình quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở trường Đại học Y Hà Nội

I. MỤC TIÊU

Xây dựng quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường đại học Y Hà Nội

II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ THAM KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

- Quy chế số 454/ CV- YHN ngày 12 tháng 05 năm 2004 về quy chế quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và đề tài hướng dẫn sinh viên NCKH của trường đại học Y Hà Nội;

- Quyết định số 10/2007/QĐ – BKHCN ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước.

- Thông tư số 12/2009/TT- BKHCN ngày 08 tháng 05 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

III.1. Quy trình quản lý đối với đề tài xin hỗ trợ kinh phí từ Trường ĐHYHN

Các bước tiến hành:

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Bước 1

Thông báo cho các đơn vị đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Phòng NCKH

Tháng 6 trước năm kế hoạch

Bước 2

Các cá nhân viết đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở theo mẫu

Các cán bộ khoa học của các bộ môn

Tháng 7, 8, 9

Bước 3

Xét duyệt đề tài/ tuyển chọn đề tài

Thường trực hội đồng khoa học giáo dục

Tháng 10, 11

Bước 4

Phê duyệt đề tài

Ban giám hiệu

Tháng 1 năm kế hoạch

Bước 5

- Triển khai đề tài

- Giám sát thực hiện đề tài

- Các chủ nhiệm đề tài

- Lãnh đạo các bộ môn

Theo đề cương đã phê duyệt

Bước 6

Nghiệm thu đề tài

- Chủ nhiệm đề tài

- Phòng NCKH

- Hội đồng nghiệm thu

Theo đề cương đã phê duyệt

Bước 7

Lưu trữ sản phẩm và xác nhận đề tài hoàn thành

- Chủ nhiệm đề tài

- Phòng NCKH

1. Tuyển chọn đề tài: Bước 1, 2, 3, 4 (Thực hiện trong năm trước năm kế hoạch)

- Tháng 6 hàng năm: Nhà trường sẽ gửi công văn tới tất cả các đơn vị trong toàn trường thông báo về việc tuyển chọn để hỗ trợ nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

- Tháng 7, tháng 8, tháng 9: Các chủ nhiệm đề tài xây dựng đề cương nghiên cứu theo mẫu được phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học cung cấp (mẫu 1) và nộp về phòng theo đúng hạn công văn thông báo.

- Tháng 10, tháng 11: Thường trực Hội đồng khoa học giáo dục họp để xét duyệt các đề tài và cá nhân chủ nhiệm.

- Nửa đầu tháng 12 trước năm kế hoạch: Ban giám hiệu ra quyết định phê duyệt các đề tài đã được Hội đồng Khoa học + Mỗi cán bộ/ giảng viên được duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện 01 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở từ nguồn ngân sách nghiên cứu khoa học/1 năm. Chỉ khi nghiệm thu xong đạt yêu cầu mới được xem xét tiếp đề tài năm sau.

+ Ưu tiên cho các cán bộ của Nhà trường phối hợp thực hiện đề tài hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, bác sĩ nội trú, chuyên khoa 2 và Nghiên cứu sinh (trừ các nghiên cứu sinh hợp tác với nước ngoài).

+ Ưu tiên đề xuất của các cán bộ, giảng viên khối phòng ban và khối y học cơ bản, cơ sở.

+ Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ, nghiên cứu cơ bản và Nhà nước hoặc đề tài từ nguồn kinh phí khác có thể đăng ký đề tài cấp cơ sở theo nội dung của đề tài (tự túc kinh phí).

Kinh phí thực hiện đề tài:

Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên từ nguồn NCKH 2 triệu/1 đề tài/1 năm. Với kinh phí này chỉ hỗ trợ cho việc phát triển đề cương, hoàn thiện công cụ nghiên cứu, test và hoàn thiện qui trình nghiên cứu…. Sau khi nghiệm thu xong tùy thuộc vào mức độ hoàn thành đạt/ khá/ xuất sắc Nhà trường sẽ hỗ trợ các mức độ kinh phí khác nhau tùy theo mức độ chi phí của toàn bộ đề tài. Các chủ nhiệm đề tài quyết toán kinh phí trước tháng 12 của năm kế hoạch.

Thời gian thực hiện đề tài: Tối đa là 12 tháng từ khi có quyết định phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện đề tài và trách nhiệm của các bên liên quan: bước 5 (Từ tháng 1 đến tháng 12 năm kế hoạch)

- Chủ nhiệm đề tài: Sau khi đề tài đã được phê duyệt, các chủ nhiệm đề tài phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ đã lập trong đề cương và thực hiện giải ngân theo đúng quy định.

- Bộ môn/đơn vị: Chủ nhiệm bộ môn chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chuyên môn và tiến độ của chủ nhiệm đề tài.

- Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học: Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ nhiệm đề tài thực hiện triển khai đề tài đúng tiến độ và giải ngân theo quy định của tài chính.

- Phòng Tài chính: Hướng dẫn thanh quyết toán và thực hiện thanh quyết toán tài chính cho các đề tài. Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị các tài liệu và chứng từ sau để làm căn cứ thanh toán:

+ Đề cương đã được phê duyệt

+ Hợp đồng nghiên cứu (nếu có)

+ Thanh lý hợp đồng (nếu có)

+ Sản phẩm giao nộp: Bài báo đăng hoặc biên bản hội đồng nghiệm thu hoặc các chứng từ thanh toán.

3. Nghiệm thu: Bước 6 (Thời gian nghiệm thu theo tiến độ nghiên cứu lập ra trong đề cương đã được phê duyệt)

- Hồ sơ: Chủ nhiệm đề tài nộp 06 bản báo cáo kết quả thực hiện đề tài về phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học (mẫu 2). Thời gian nghiệm thu sẽ do phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa

học bố trí.

- Tất cả các đề tài nghiên cứu phải tổ chức nghiệm thu trước Hội đồng do Nhà trường tổ chức, ngoài ra các đề tài có sinh viên tham gia nghiên cứu khuyến khích tham gia ít nhất một trong nội dung sau: thi giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Hội nghị khoa học tuổi trẻ toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức hoặc tham gia hội nghị khoa học của Trường.

- Kinh phí tổ chức nghiệm thu:

+ Đối với đề tài được phê duyệt hỗ trợ kinh phí, thực hiện đúng thời hạn: kinh phí tổ chức nghiệm thu sẽ được trích từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học.

+ Đối với đề tài tự túc kinh phí: Kinh phí tổ chức nghiệm thu do chủ nhiệm đề tài chi trả.

4. Lưu trữ (bước 7):

- Sau khi nghiệm thu 30 ngày, Chủ nhiệm đề tài sửa lại báo cáo nghiệm thu theo góp ý của hội đồng (nếu có) và nộp lại 01 bản báo cáo + 01 file điện tử đã sửa về phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học (bộ phận quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở) để lưu trữ.

- Phòng QL.NCKH sẽ giao cho chủ nhiệm đề tài một biên bản nghiệm thu để lưu trữ sau khi chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo và file đã sửa.

5. Thi đua khen thưởng:

- Chủ nhiệm đề tài sẽ được ưu tiên trong bình xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nếu đề tài nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên.

- Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở là cán bộ trẻ được ưu tiên trong xét nâng lương trước thời hạn nếu đề tài đạt giải 3 trở lên trong hội nghị khoa học của trường hoặc của Bộ Y tế tổ chức.

- Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài NCKH sẽ được ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn nếu đề tài của sinh viên đạt giải 3 trở lên khi tham gia giải thưởng sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ giải thưởng Vifotec.

- Đối với sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, nếu đề tài đạt giải 3 trở lên khi tham gia giải thưởng sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo/ giải thưởng Vifotec hoặc Hội nghị khoa học tuổi trẻ toàn quốc được được ưu tiên trong xét thi tuyển đầu vào của hệ bác sĩ nội trú bệnh viện.

- Các sinh viên báo cáo trong hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường được ưu tiên xét làm luận văn tốt nghiệp.

6. Xử lý vi phạm:

- Nếu chủ nhiệm đề tài thực hiện chậm tiến độ so với đề cương đăng ký 1 năm mà không có giải trình lý do chậm trễ sẽ không được tham gia đăng ký đề tài cấp cơ sở trong 2 năm tiếp theo.

III.2. Quy trình quản lý đối với đề tài tự túc kinh phí từ Trường ĐHYHN

1. Các chủ nhiệm đề tài đăng ký đề tài cấp cơ sở không xin kinh phí từ Nhà trường thực hiện các bước của quy trình như sau:

- Xây dựng đề cương theo mẫu (mẫu đề tài cấp cơ sở hoặc mẫu đề tài của cơ quan cấp kinh phí yêu cầu).

- Phê duyệt đề tài

- Tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện nghiên cứu

- Nghiệm thu

- Lưu trữ sản phẩm

- Thực hiện các quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Để đảm bảo chất lượng của các đề tài NCKH cấp cơ sở mỗi chủ nhiệm đề tài chỉ thực hiện 1 đề tài cấp cơ sở tự túc kinh phí trong 1 năm.

IV. CÁC MẪU HƯỚNG DẪN:

Mẫu 1: Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

Mẫu 2: Báo cáo nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở.

 

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC