Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2011 (02-07-2010)
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2011

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước”.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định nói trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 8 năm 2010. Hồ sơ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Các Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của của Bưu điện Hà Nội vào ngày 02 tháng 8 năm 2010. Website: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Hoat-dong-KHCN/Thong-bao/

 

5. Danh mục các đề tài tại các trang phụ lục kèm theo.

 

 

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.

 

7. Xem chi tiết quyết định và danh mục tuyển chọn:

1. Quyết định

2. Danh mục

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC