Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013 (28-06-2012)
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013.

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia tuyển chọn xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:    http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/20120622-Thong_bao_ve_viec_de_tuyen_chon_to_chuc_va_ca_nhan_chu_tri_cac_nhiem_vu_khoa_hoc_va_cong_nghe_thuoc_cac_chuong_trinh_khoa_hoc_va_cong_nghe_tr/
 
Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585  

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC