Thông báo danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp chủ trì và tuyển chọn thực hiện năm 2014 (31-07-2013)
Thực hiện quy định tại thông tư số 37/2010/TT-BYT Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế; Căn cứ các Quyết định số 2665/QĐ-BYT ngày 24/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ tuyển chọn thực hiện kế hoạch năm 2014. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo Danh mục đề tài khoa học công nghệ độc lập tuyển chọn cấp Bộ Y tế năm 2014, để mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định hiện hành đăng ký tham gia tuyển chọn.

 Để xem chi tiết xin click vào đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC