Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013 (26-11-2013)
Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013, Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị có nhu cầu bổ sung cán bộ có chức danh Giáo sư, phó giáo sư năm 2013, thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

 1. Các đơn vị tổ chức họp, lấy ý kiến tại đơn vị về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho cán bộ là giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị theo nhu cầu của khoa, bộ môn.

2. Các đơn vị gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ công văn báo cáo kết quả họp và danh sách cán bộ được đề xuất bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Trường hợp đơn vị đề xuất bổ nhiệm cán bộ là giảng viên thỉnh giảng, đơn vị cần gửi kèm theo đơn đề nghị xin 77được bổ nhiệm của cán bộ đó. Danh sách cán bộ lập theo mẫu đính kèm.
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và danh sách về phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trước ngày 16 tháng 12 năm 2013. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: CN. Tống Thị Khuyên, phòng 319, nhà A1, điện thoại: 04 3852 7622, di động: 098 890 7119.  
Xem chi tiết công văn click vào đây.
 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC