Qui định thang điểm Đánh giá đề tài tham dự hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ trường Đại học Y Hà Nội năm 2013 (04-12-2013)
Qui định thang điểm Đánh giá đề tài tham dự hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ trường Đại học Y Hà Nội năm 2013

 

Tổng số điểm tối đa: 50 điểm            Tên báo cáo viên:.................................................................

 

 

I. Nội dung khoa học: 25 điểm

 

 
TT
 
Nội dung
 
Điểm tối đa
 
Điểm chấm
1
Đặt vấn đề và mục tiêu đề tài rõ ràng.
 
3
 
2
Đối tượng và phương pháp phù hợp với mục tiêu.
 
6
 
3
Kết quả nghiên cứu được xử lý, phân tích đáng tin cậy.
 
6
 
4
Bàn luận logic có tính thuyết phục và có sử dụng ít nhất là 5 tài liệu tham khảo trong và ngoài nước (có trích dẫn)
 
 
6
 
5
Kết luận phù hợp mục tiêu đề ra.
 
4
 
 
 
 
Tổng = 25
 
Tổng =
II. Giá trị khoa học sáng tạo và thực tiễn: 15 điểm
 
TT
 
Nội dung
 
Điểm tối đa
 
Điểm chấm
1
Giải quyết một vấn đề gặp trong thực tế hiện nay.
 
5
 
2
Có tính sáng tạo/tính mới của nghiên cứu
 
3
 
3
Kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn và vai trò của cá nhân
 
 
 
5
 
4
Đề tài đã đưa ra được những giả thiết làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo.
 
2
 
 
 
 
Tổng = 15
 
Tổng =
 
 

III. Phương pháp và thời gian trình bày: 10 điểm

 

 
 
TT
 
Nội dung
 
Điểm tối đa
 
Điểm chấm
1
Đúng thời gian < 12 phút (2 điểm); quá 1 phút trừ 1 điểm; Nếu báo cáo quá > 14 phút (0 điểm).
 
2
 
2
Trả lời các câu hỏi rõ ràng, chính xác (3 câu hỏi).
 
3
 
3
Hình thức trình bày sáng sủa, rõ ràng, đẹp (không ghi toàn bộ lời bình luận). Nếu ghi toàn bộ lời bình luận trừ 1 điểm, nếu đọc toàn bộ lời bình trên trên bản Powerpoint trừ 2 điểm.
 
 
3
 
4
Phong thái trình bày tốt: Sử dụng các phương tiện nghe nhìn thành thạo, trang phục, tác phong phù hợp
 
 
2
 
 
 
 
Tổng = 10
 
Tổng =
 
Tổng số điểm chấm theo thang điểm 50: ..............................................................
Họ tên người chấm:..........................................................Họ tên thư ký:.............. ....................................

Phòng KHCN

Các tin khác