Quyết định ban hành biểu mẫu thi hết môn Thực hành / Lâm sàng cho sinh viên Đại học và học viên Sau đại học 2020 (21-11-2018)
Quyết định ban hành biểu mẫu thi hết môn Thực hành / Lâm sàng cho sinh viên Đại học và học viên Sau đại học 2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI


QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG THI HẾT MÔN THỰC HÀNH / LÂM SÀNG
CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 2020

 

                   

STT

Mẫu

Nội Dung

Tải Về

   

   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG THI HẾT MÔN
   TH / LS CHO SV ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIÊN SĐH 2020

Xem chi tiết

1 MẪU 1

   DANH SÁCH SV-HV DỰ THI

Xem chi tiết

2 MẪU 2

   DANH SÁCH SV-HV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Xem chi tiết

3 MẪU 3A    BIÊN BẢN BỐC THĂM ĐỀ THI

Xem chi tiết

4 MẪU 3B    DANH SÁCH ĐỀ THI

Xem chi tiết

5 MẪU 4A    BIÊN BẢN BỐC THĂM CÁN BỘ COI THI

Xem chi tiết

6 MẪU 4B    DANH SÁCH CB COI THI - CB CHẤM THI

Xem chi tiết

7 MẪU 5A    PHIẾU CHẤM ĐIỂM

Xem chi tiết

8 MẪU 5B    PHIẾU CHẤM ĐIỂM

Xem chi tiết

9 MẪU 6    BIÊN BẢN THỐNG NHẤT ĐIỂM THI

Xem chi tiết


   

* Tải file Excel về máy tính.

 

Các tin khác