Kết quả thi năm học 2014-2015 (01-08-2015)

                       KẾT QUẢ THI NĂM HỌC 2014-2015

STT MÔN THI ĐỐI TƯỢNG NGÀY THI DOWNLOAD
1 PP NCKH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 23.01.2015 Tải file !
2 PP NCKH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 3 06.02.2015 Tải file !
3 PP NCKH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 26.12.2014 Tải file !
4 SKNN BSNT 08.05.2015 Tải file !
5 SKNN CK1 YHDP K19 08.05.2015 Tải file !
6 SKNN CHYTCC K22 THI LAI 08.05.2015 Tải file !
7 SKNN CHYTCC K23 08.05.2015 Tải file !
8 VI SINH VB2 K1 THI LAI 25.05.2015 Tải file !
9 VI SINH VB2 K2 25.05.2015 Tải file !
10 Y VAT LY TC13  17.5.2015 Tải file !
11 XSTK Y4 THI LẠI L2 09.05.2015 Tải file !
12 SKNN HP1 TC 11 Thi Lại 14/05/2015 Tải file !
13 Tai Mũi Họng Y6 Thi Lại 15/05/2015 Tải file !
14 XSTK Y5 + Y6 Thi Lại 09/05/2015 Tải file !
15 Kinh Tế Y Tế Y4 Thi Lại 16/05/2015 Tải file !
16 GDSK TC 11 Lần 2 22/04/2015 Tải file !
17 GDSK TC11 YTCC DHDS  22/04/2015 Tải file !
18 Chấn Thương Ngoại II BSLT ĐK K1 28/03/2015 Tải file !
19 Giải Phẫu Bệnh Y3 + Y4 + Y5 + Y6 Thi Lại 09/05/2015 Tải file !
20 SLB _ MD VB2YHDP K2&K1 Thi Lại 17/05/2015 Tải file !
21 Hóa Học  Y1   Tải file !
22 Lý Sinh  Y1   Tải file !
23 Điều Dưỡng Nội  TC 11   Tải file !
24 GDSK  TC 11   Tải file !
25 SLB MD  YTCC VLVH Định Hướng Dân Số   Tải file !
26 Sinh Lý Học  TC 12   Tải file !
27 Tâm Lý  TC 11 Thanh Hóa   Tải file !
28 NGOAI NGỮ HP3-TIẾNG ANH Y2CNDD&KTYH TL L2 26.05.2015 Tải file !
29 NGOAI NGU HP3- TIẾNG PHAP Y2 TL L2 26.05.2015 Tải file !
30 NGOAI NGU HP3- TIẾNG TRUNG Y2 TL L2 26.05.2015 Tải file !
31 BỆNH THÔNG THƯỜNG NỘI Y3 YTCC TL L2 31.05.2015 Tải file !
32 BỆNH HỌC NỘI Y3 KTYH TL L2 31.05.2015 Tải file !
33 DINH DUONG Y2BS TL L2 2.6.2015 Tải file !
34 Sinh Học Di Truyền TC12 TL L3 16.5.2015 Tải file !
35 SINH HOC BSLTHN YHDP lần 2 27.1.2015 Tải file !
36 SINH HOC DI TRUYEN TC12 lần 2 05.01.2015 Tải file !
37 TRUYỀN NHIỄM K2 BSDK LT THANH HOA 13.5.2015 Tải file !
38 TRUYỀN NHIỄM K2 YHDP LT THANH HOA 13.5.2015 Tải file !
39 Ngoại 3 Chấn Thương LT TH BSDK K1 09.5.2015 Tải file !
40 Lý Sinh Y1CN YTCC 09.05.2015 Tải file !
41 KTYT 2 Y5YHDP  21.05.2015 Tải file !
42 Sinh Lý Học BSLT YHDP HN  Lần 2 29.5.2015 Tải file !
43 Sinh Lý Học HP2 Y3,4,6 Thi Lại 24.05.2015 Tải file !
44 DIEU DUONG VB2 YHDP 02.06.2015 Tải file !
45 DA LIEU Y6 Thi Lại 15.05.2015 Tải file !
46 SKNN CHYHDP K23 13.5.2015 Tải file !
47 CSSKPN Y4&Y5 CTTT TL 02.06.2015 Tải file !
48 DƯỢC  LÝ TC11 HỌC LẠI 07.06.2015 Tải file !
49 MÔ PHÔI SDH 09.06.2015 Tải file !
50 NGOAI Y4&VB2YHDP TL 13.06.2015 Tải file !
51 NGOAI Y6TL L2 13.6.2015 Tải file !
52 SLB-MD Y3CNDD TL L3 14.6.2015 Tải file !
53 VI SINH  Y5 TL  07.06.2015 Tải file !
54 SLB-MD BSLTYHDPHN 13.6.2015 Tải file !
55 TIENG ANH HP4  Y4 CTTT Thi Lại 12.6.2015 Tải file !
56 Chẩn Đoán Hình Ảnh CKDINHHUONG 25.5.2015 Tải file !
57 Di Truyền Y3BS  LẦN 2 30.06.2015 Tải file !
58 Dịch Tễ Học Y3CNDD&KTYH TL 30.06.2015 Tải file !
59 Dịch Tễ Học Y3 YTCC TL 30.06.2015 Tải file !
60 Điều Dưỡng Cơ Bản Y2BS TL 24.06.2015 Tải file !
61 Điều Dưỡng Nội TC 11 LAN 2 21.06.2015 Tải file !
62 Điều Dưỡng VB2 THI LAI 24.06.2015 Tải file !
63 Giải Phẫu Hp2 Y1BSYHDP 14.6.2015 Tải file !
64 Ngoại Y4 TL 21.06.2015 Tải file !
65 Nhi Y4,5 TL 23.6.2015 Tải file !
66 Nội Y4 & VB2 YHDP THI LAI 21.06.2015 Tải file !
67 SLB-MD TC11 LAN 3 21.06.2015 Tải file !
68 Nội K1 BSDK LT Thanh Hoa 20.06.2015 Tải file !
69 Nội TC11C Thanh Hoa LAN 2 20.06.2015 Tải file !
71 TIN HOC Y1 YHDP 06.06.2015 Tải file !
72 TRUYEN NHIEM Y5 LAN 2 29.6.2015 Tải file !
73 GDSK LTYHDP TLAI 01.07.2015 Tải file !
74 GDSK TC11 TLAI 01.07.2015 Tải file !
75 Dịch Tế Học VB2 YHDP K1 29.6.2015 Tải file !
76 NGOAI CO SO VB2 YHDP  K1 THI LAI 28.6.2015 Tải file !
77 NGOAI CO SO VB2 YHDP  K2 28.6.2015 Tải file !
78 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Y4,5,6&VB2 THILAI 23.6.2015 Tải file !
79 THAN KINH Y5 THILAI 01.07.2015 Tải file !
80 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  Y5 ĐỢT 12 26.6.2015 Tải file !
81 DỊCH TỄ HỌC Y4YHDP 29.6.2015 Tải file !
82 DUOC LY TC12 20.6.2015 Tải file !
83 SLH-HP1 Y2 & Y4 BSTL L2 17.6.2015 Tải file !
84 SINH LY Y1 CNYTCC- CNDD 02.07.2015 Tải file !
85 SINH LY Y2+Y3 TL 02.07.2015 Tải file !
86 CSSK Người Lớn Nội Y2CNDD 04.07.2015 Tải file !
87 Dân Số Y1 YHDP 27.06.2015 Tải file !
88 Dân Số Y2 Thi Lại 27.06.2015 Tải file !
89 Ngoại Ngữ HP2 Y1 23.05.2015 Tải file !
90 Ngoại Ngữ HP2 Y2 Học Lại 23.05.2015 Tải file !
91 TIN HOC Y1 YTCC + CNDD 06.06.2015 Tải file !
92 NHI Y5 THI LAI 28.6.2015 Tải file !
93 PPNCKH  Đợt 4 Cao Hoc 23 + NCS 23 22.05.2015 Tải file !
94 PPNCKH  Đợt 4 Nội Trú 39 22.05.2015 Tải file !
95 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BSĐK K2 THANH HÓA L2 20.06.2015 Tải file !
96 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH YHDP K1 THANH HÓA L2 20.06.2015 Tải file !
97 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH YHDP K2 THANH HÓA L2 20.06.2015 Tải file !
98 CSSKNCT Y4 CTTT THI LẠI 26.6.2015 Tải file !
99 Ký Sinh Trùng Y2 BSRHM 30.06.2015 Tải file !
100 Mắt Y5 THI LAI 03.07.2015 Tải file !
101 Mô Phôi Y6 Thi Lại 03.07.2015 Tải file !
102 Mô Phôi Y2 BS Thi Lại 03.07.2015 Tải file !
103 Mô Phôi Y2 CNDD Thi Lại 03.07.2015 Tải file !
104 Mô Phôi Y2 KTYH Thi Lại 03.07.2015 Tải file !
105 CHẤN THƯƠNG II BSLT K1 THI LẠI 03.07.2015 Tải file !
106 NGOẠI III BSĐK K1 THI LẠI 03.07.2015 Tải file !
107 PPNCSKCD VB2YHDP 23.04.2015 Tải file !
108 PPNCSKCD Y4YHDP 23.04.2015 Tải file !
109 SINH HOC Y2 + BSLT YHDP TL 01.07.2015 Tải file !
110 Sinh Học Y1 YHDP + YTCC 01.07.2015 Tải file !
111 Sinh Học Y1 CNDD  01.07.2015 Tải file !
112 LAO Y5 THI LAI 24.7.2015 Tải file !
113 BH Nội Lão Nhi Y5 YHCT_L2 10.08.2015 Tải file !
114 Da Liễu Y5 Lần 2 10.07.2015 Tải file !
115 Dân Số Y1 Lân 2 06.08.2015 Tải file !
116 Dị Ứng  Y5 Lần 2 17.07.2015 Tải file !
117 Dịch Tễ Y4 YHDP + VB2 K1 L2 10.08.2015 Tải file !
118 Kinh Tế Y tế Y5 YHDP L2  10.08.2015 Tải file !
119 Ngoại Ngữ Hp2 Y1 Lần 2 05.08.2015 Tải file !
120 Ngoại Ngữ Hp2 Y2 Học Lại 05.08.2015 Tải file !
121 Phương Tễ  Y5 YHCT Lần 2 10.08.2015 Tải file !
122 Tổ Chức Y Tế Y5 Lần 2 05.08.2015 Tải file !
123 CHAM CUU Y5YHCT LAN 2 12.8.2015 Tải file !
124 Điều Dưỡng Cộng Đồng Y2 CNDD TL L2 13.8.2015 Tải file !
125 Dinh Dưỡng Theo Lứa Tuổi Y2CNDDTLL2 13.8.2015 Tải file !
126 DICH TE Y5 THI LAI L2 13.8.2015 Tải file !
127 DIEU DUONG NOI-NGOAI NC Y4CTTT 5.8.2015 Tải file !
128 DUOC LY Y2 & Y3CTTT TL 13.8.2015 Tải file !
129 Kỹ Năng Giao Tiếp Y3 L3 20.6.2015 Tải file !
130 MO PHOI Y1CNDD TL L2 7.8.2015 Tải file !
131 MO PHOI Y1KTYH TLL2 7.8.2015 Tải file !
132 NOI BH Y3 RHM TL L2 13.8.2015 Tải file !
133 NOICS Y3&Y4TL 13.8.2015 Tải file !
134 NGOAI CS Y3BSTLL2 11.8.2015 Tải file !
135 NHI  y4 y5 y6 thi lai 14.8.2015 Tải file !
136 NHI  THI LAI L2_Y3YTCC 14.8.2015 Tải file !
137 NHI  THI LAI L2_tc11 13.8.2015 Tải file !
138 nhi vb2 yhdp thi lại 14.8.2015 Tải file !
139 PHCN Y5 THI LAI L2 12.8.2015 Tải file !
140 SAN Y4 THI LAI L2 12.8.2015 Tải file !
141 SINH HOc Y1 BS TL L2 & Y2 BS TL L4 6.8.2015 Tải file !
142 SINH HOC Y1 CN TL L2 6.8.2015 Tải file !
143 SINH HOC Y1 CTTT L2 6.8.2015 Tải file !
144 SINH LY Y1 CTTT TL L2 7.8.2015 Tải file !
145 SINH LY Y1 KTYH TL L2 7.8.2015 Tải file !
146 SINH LY Y1YTCC+DD L2& Y3TL 7.8.2015 Tải file !
147 TIN HOC Y1&Y2TLL2 4.8.2015 Tải file !
148 THAN KINH Y4&5YHCT_THI LAI 14.8.2015 Tải file !
149 VI SINH Y2  TL 11.8.2015 Tải file !
150 VI SINH Y4&Y5 TL 11.8.2015 Tải file !
151 DD & ATTP VB2 YHDP L2 13.8.2015 Tải file !
152 HOA SINH Y2 & Y3  CN TL L2 11.8.2015 Tải file !
153 HOA SINH Y2 BS TL L2 11.8.2015 Tải file !
154 KST Y2BS TL L2&Y6TL 11.8.2015 Tải file !
155 MIEN DICH Y2&Y3TL 14.8.2015 Tải file !
156 SLB-MD Y2 & Y5 CC TL L2 14.8.2015 Tải file !
157 SLB-MD Y2 CNDD TL L2 14.8.2015 Tải file !
158 SLB-MD Y2CN-DTLL2 14.8.2015 Tải file !
159 SLB-MD Y2 KTYH TL L2 14.8.2015 Tải file !
160 TAM LY Y DUC Y3TL 14.6.2015 Tải file !
161 Chẩn Đoán Hình Ảnh  K1 + K2 BSDK  T/hóa TL 21.8.2015 Tải file !
162 Chẩn Đoán Hình Ảnh  K1 + K2 YHDP T/hóa TL 21.8.2015 Tải file !
163 Chấn Thương 2 BSDK K1 Thanh Hóa TL 18.8.2015 Tải file !
164 DAN SO K2 BSDK THOA THI LAI 11.9.2015 Tải file !
165 DIEU DUONG NGOAI NC Y4CTTT THI LAI 31.8.2015 Tải file !
166 Điều Dưỡng Trung Cấp Y3&Y4 CTTT TL 11.9.2015 Tải file !
167 Dinh Dưỡng K1+K2 YHDP Th/hóa Thi Lại 01.10.2015 Tải file !
168 Dinh Dưỡng K1+K2 YHDP Th/hóa Thi Lại 14.8.2015 Tải file !
169 DINH DUONG_ TC11 THI LAI_ 01.10.2015 Tải file !
170 DINH DUONG_ TC12_ 13.9.2015 Tải file !
171 DUOC LY_ TC11 L5_ 6.9.2015 Tải file !
172 DUOC LY_ Y2 CNDD L2_ 13.8.2015 Tải file !
173 DUOC LY_ Y3&Y4 CTTT TL_ 15.9.2015 Tải file !
174 DUOC LY_ Y3&Y4 CTTT TL_ 24.8.2015 Tải file !
175 GIAO TIEP TRONG THDD_ Y2CNDD L2_ 11.8.2015 Tải file !
176 HOA SINH__ Y2 & Y3& Y5 CN TL 24.8.2015 Tải file !
177 HOA SINH_ Y3&Y4BS TL_ 24.8.2015 Tải file !
178 LT NOI_ YHDP K1+K2 THOA THI LAI 11.9.2015 Tải file !
179 MAT_ BSLT THANH HOA_ 27.8.2015 Tải file !
180 MO PHOI_ Y2 BS TL L2_ 24.8.2015 Tải file !
181 NGOAI 3_ K1 DK TH TL_ 18.8.2015 Tải file !
182 Ngoại BSĐK _ K1 & K2 Thanh Hóa Thi Lại 18.8.2015 Tải file !
183 Ngoại Ngữ Đầu Vào  Y1 YTCC+DP+DD_ 12.9.2015 Tải file !
184 Ngoại Ngữ Đầu Vào  Y1 BSĐK 12.9.2015 Tải file !
185 Ngoại Ngữ Đầu Vào y1 RHM 12.9.2015 Tải file !
186 NHI_ CHUNG CHI SDH_ 28.8.2015 Tải file !
187 NHI_ CKDH_ 21.9.2015 Tải file !
188 NHI_ TC11 TH THI LAI_ 10.8.2015 Tải file !
189 NHI_ Y7 THI LAI_ 3.10.2015 Tải file !
190 NOI 1_ BSDK K1+K2 THOA TLAI 18.9.2015 Tải file !
191 NOI 2  BSDK K1 Thanh Hóa Thi Lai 11.9.2015 Tải file !
192 NOI 3  BSDK K1 THANH HOA L2 11.9.2015 Tải file !
193 PP Nghiên Cứu SKCĐ_  K1 YHDP THóa Lần 2_ 21.8.2015 Tải file !
194 PPNCSKCD_ Y4YTCC_ 1.9.2015 Tải file !
195 SAN_ Y7 THI LAI_ 08.10.2015 Tải file !
195 SKMT&SKNN_ Y2 XNYH&ĐD TL 16.5.2015 Tải file !
196 SLB-MD_ TC 11 THI LAI_ 3.10.2015 Tải file !
197 SLB-MD_ TC 12 THI LAI_ 3.10.2015 Tải file !
198 THAN KINH_ BSLT THANH HOA THI LAI_ 18.9.2015 Tải file !
199 THAN KINH_ Y6 THI LAI_ 19.9.2015 Tải file !
200 TIENG ANH  HP1_HL_ 19.9.2015 Tải file !
201 TIENG ANH  HP2_HL_ 19.9.2015 Tải file !
202 TIENG ANH  HP3_HL_ 19.9.2015 Tải file !
203 TIENG ANH  HP4_HL_ 19.9.2015 Tải file !
204 TIENG ANH  HP5_HL_ 19.9.2015 Tải file !
205 TIENG TRUNG HL_ 19.9.2015 Tải file !
206 TRUYEN NHIEM_ BSDK K1,2 THOA TLAI_ 11.9.2015 Tải file !
207 TRUYEN NHIEM_ YHDP K1,2 THOA TLAI_ 11.9.2015 Tải file !
208 VI SINH_ VB2YHDP K1+K2_L2_ 15.9.2015 Tải file !
209       Tải file !
210       Tải file !
211       Tải file !
212       Tải file !
213       Tải file !
214       Tải file !
215       Tải file !
216       Tải file !
217       Tải file !
218       Tải file !
219       Tải file !
220       Tải file !
221       Tải file !
222       Tải file !
223       Tải file !
224       Tải file !
225       Tải file !
226       Tải file !
227       Tải file !
228       Tải file !
229       Tải file !
230       Tải file !
231       Tải file !

 

bodytabletbodytrtd

Các tin khác