Báo cáo về việc thực hiện nghị định 87/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ (13-12-2016)
Thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học - công nghệ tại Việt Nam.

Thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học - công nghệ tại Việt Nam, và để phục vụ công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao năm 2016, Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị (khoa, bộ môn, trung tâm và các đơn vị cấp 3) gửi báo cáo về nội dung nói trên trước ngày 18/12/2016.

Báo cáo xin gửi về: ThS. Tống Thị Khuyên, phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, điện thoại: 04 38527622, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác