Thu thập dữ liệu phục vụ hoạt động tự đánh giá (10-04-2017)
Thực hiện kế hoạch hoạt động tự đánh giá Trường giai đoạn 2012 – 2016 phần nội dung hoạt động khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Phòng Hợp tác Quốc tế xin đề nghị toàn bộ cán bộ viên chức của các đơn vị, bộ môn thuộc trường

Thực hiện kế hoạch hoạt động tự đánh giá Trường giai đoạn 2012 – 2016 phần nội dung hoạt động khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Phòng Hợp tác Quốc tế xin đề nghị toàn bộ cán bộ viên chức của các đơn vị, bộ môn thuộc trường cung cấp dữ liệu và minh chứng về hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành cũng như trong các hội nghị, hội thảo khoa học trong giai đoạn 2012 – 2016 (Lưu ý: tất cả các số liệu được kê khai đều cần có minh chứng là các tài liệu và văn bản liên quan, Nhà trường sẽ huy động cán bộ viên chức cung cấp minh chứng khi đoàn kiểm tra yêu cầu).

Thông tin xin đề nghị được kê khai theo các biểu mẫu gửi kèm công văn này.

Thu thập dữ liệu và báo cáo: các đơn vị phổ biến, gửi mẫu biểu đến toàn bộ cán bộ viên chức của đơn vị, thu thập, tổng hợp và gửi file điện tử về Phòng      Quản lý Khoa học – Công nghệ.

Thời gian: Trước 16h30 ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Địa chỉ nhận: tongkhuyen@hmu.edu.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, p 319 – A1, điện thoại: 098 890 7119.

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác