Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 (07-07-2017)
Theo công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

Theo công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017, Ban giám hiệu đề nghị các ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện đăng ký theo mẫu đơn đính kèm (xin mời download mẫu đơn tại đây).

Hạn nộp đơn đăng ký: trước 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ (P 319 – A1), ĐT: 04 38573798#122; DĐ: 098 890 7119.

Đề nghị các ứng viên chủ động theo dõi lịch xét trên website của HĐCDGSNN (http://www.hdcdgsnn.gov.vn), các mốc thời gian thực hiện tại đơn vị, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể trên lịch tuần.

 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác