Triển khai thực hiện thông tư 03/2017/TT-BKHCN (20-06-2017)
Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ

Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2017.

Ban giám hiệu Nhà trường thông báo và đăng tải toàn văn thông tư để các đươn vị/cá nhân biết và thực hiện. Download thông tư tại đây : https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28814&TypeVB=0 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghê

Các tin khác