Đề xuất nội dung hợp tác khoa học và công nghệ với Ucraina (12-09-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 804/K2ĐT-NCKH ngày 11/9/2017 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 804/K2ĐT-NCKH ngày 11/9/2017 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông báo công văn số 2715/BKHVN-HTQT  ngày 16/8/2017 của Bộ Khoa học - Công nghệ về việc đề xuất nội dung hợp tác khoa học và công nghệ với Ucraina.

Ban giám hiệu đề nghị các cá nhân, đơn vị nghiên cứu và đề xuất những nội dung hợp tác cụ thể và các đề tài hợp tác giai đoạn 2017 – 2019.

Thông tin đề xuất xin gửi vể phòng Quản lý Khoa học công nghệ trước ngày 15/9/2017. Điện thoại: 024 38527622, email: khcn_hmu@hmu.edu.vn 

Phòng Quản lý KHCN

Các tin khác