Nhận diện thương hiệu Đại học Y Hà Nội trên sản phẩm khoa học - công nghệ (20-09-2017)
Nhằm tăng cường quản lý và ghi nhận đóng góp trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội

Nhằm tăng cường quản lý và ghi nhận đóng góp trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội, Ban Giám hiệu thông báo tới toàn thể giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, viên chức, học viên, sinh viên và các cộng tác viên của Trường quy định về nhận diện thương hiệu Trường Đại học Y Hà Nội trong các sản phẩm khoa học – công nghệ như sau:

1.     Khi khai báo hoặc đăng ký địa chỉ cơ quan công tác, các cá nhân thực thi quy định này cần lưu ý khai báo Trường Đại học Y Hà Nội theo bố cục như sau:

·        Phần (1) Tên đơn vị quản lý cấp III (Bộ môn/Khoa/Viện/Bệnh viện) tiếng Việt hoặc tên dịch tiếng nước ngoài; Phần (2) Trường Đại học Y Hà Nội hoặc tên dịch tiếng nước ngoài.

Ví dụ 1: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

Ví dụ 2: Department of Surgery, Hanoi Medical University

·        Lưu ý tìm hiểu khả năng khai báo nhiều hơn một cơ quan công tác khi đăng ký các sản phẩm khoa học và công nghệ.

2.     Các cá nhân áp dụng quy định:

-         Bắt buộc đối với giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, học viên, sinh viên và cộng tác viên công bố các công trình khoa học và công nghệ do Trường hoặc các đơn vị trong nhà trường quản lý/chủ trì.

-         Khuyến khích khai báo thêm địa chỉ Trường Đại học Y Hà Nội khi công bố các công trình khoa học và công nghệ không do Trường quản lý/chủ trì.

3.     Các trường hợp áp dụng quy định:

-         Các sản phẩm khoa học và công nghệ như: bài báo quốc tế, bài báo trong nước, sách, bài giảng, học liệu, bằng sáng chế, báo cáo hội thảo, các đăng ký sở hữu trí tuệ và các giải thưởng khoa học - công nghệ.

-         Các phương thức nhận diện cá nhân có liên quan đến hoạt động khoa học - công nghệ như trong các hội thảo, diễn đàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội như Researchgate, Linkedin,...

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ môn, Khoa, Viện, Bệnh viện phổ biến và giám sát việc thực hiện nghiêm túc quy định này.

Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc xin liên hệ: PGS.TS. Lê Minh Giang, Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0913 281 842, email: leminhgiang@hmu.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác