Thông báo tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ Y tế (03-10-2017)
Thực hiện quyết định số 4120/QĐ-BYT ngày 14/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thực hiện quyết định số 4120/QĐ-BYT ngày 14/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học - công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2018, Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ xin thông báo để tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia đấu thầu thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định và danh mục xin mời xem tại đây: quyết định, danh mục

Xin trân trọng thông báo!

Phòng QL. KH-CN

Các tin khác