KQ THI TN LT BS YK VÀ CĐ LS CN YK 2020 LẦN 1 - KQ THI TN TH LS VÀ THỰC TẾ TN LẦN 1 - KQ Thi TN LS Chạy Trạm OSCE 2019-2020 (08-04-2019)
KQ THI TN TH LS VÀ THỰC TẾ TN LẦN 1 - KQ THI TN LT BS YK VÀ CĐ LS CN YK 2020 LẦN 1 - KQ Thi TN LS Chạy Trạm OSCE 2019-2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA 
VÀ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA NĂM 2020

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH LÂM SÀNG VÀ THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

BSYK BSYHCT  BSYHDP CN 2020 LẦN 1
 

* Tải file PDF về máy tính hoặc xem PDF bằng trình duyệt.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ mã sinh viên hoặc họ tên rồi ấn phím Enter.

 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Kết quả

1 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 BSĐK TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 BS YHCT TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 CN ĐIỀU DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

4 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 CN KXNK TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 CN XNYH TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 CN DINH DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 CN YTCC TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 BS YHDP TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 BSLT YHDP TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH LÂM SÀNG VA THỰC TẾ TN 2020 VB2 YHDP TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết


   

***
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA 
VÀ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA NĂM 2020

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

LÝ THUYẾT BÁC SĨ Y KHOA & CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG CỬ NHÂN Y KHOA 2020 LẦN 1
 

* Tải file PDF về máy tính hoặc xem PDF bằng trình duyệt.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ mã sinh viên hoặc họ tên rồi ấn phím Enter.

 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Kết quả

1 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 2020 Y6 BSĐK TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 2020 Y6 BS YHCT TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 2020 Y6 BS RHM TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

4 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 2020 Y6 BS YHDP
BSLT VB2
TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 2020 Y4 KXNK XNYH
ĐD YTCC DD
TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết


   

Thời gian nộp đơn phúc tra trước 16h00 Thứ 4 ngày 24/6/2020
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG CHẠY TRẠM OSCE 2019-2020
 


 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

1 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG CHẠY TRẠM OSCE  Y6 I RHM Chạy Trạm /
Nhà A7
26-27/05/2020

Xem chi tiết


   

Các tin khác