Thông báo Kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt (21-02-2019)
Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thành lập tại Quyết định số 4729/QĐ-BYT ngày 31/07/2018

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thành lập tại Quyết định số 4729/QĐ-BYT ngày 31/07/2018 (Phụ lục 02, Phụ lục 08, Phụ lục 12) và Quyết định số 2548/QĐ-BYT ngày 19/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thông báo kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt, như sau:

Chi tiết xem file đính kèm - tải file.

Các tin khác