Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" (01-03-2019)
Theo công văn số 395/BKHCN-VP ngày 22/2/2019 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0". Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đăng ký đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KC - 4.0/19-25 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"

Theo công văn số 395/BKHCN-VP ngày 22/2/2019 về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0". Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đăng ký đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KC - 4.0/19-25 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" theo mẫu gửi kèm và gửi về phòng Quản lý KHCN trước ngày 12/3/2019 để phòng tập hợp và gửi Bộ KHCN. (Tải file tại đây: Quyết định; Mẫu đăng ký)

Phiếu đề xuất xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cho: ThS. Trần Lê Giang, Phòng 320a, nhà A1, điện thoại: 0913581341; email: tranlegiang@hmu.edu.vn

Các tin khác